Liikuntalain (390/2015) yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on liikuntain (5§) mukaisesti kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle: 

  • järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden; 
  • tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, sekä 
  • rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 

Kalajoki Akatemia vastaa liikuntapalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja kaupungissa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Kalajoki Akatemia tuottaa kaupunkilaisille liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja toimii seurojen ja järjestöjen ja niihin kuulumattomien kuntalaisten yhteistyöelimenä luoden edellytyksiä niin kunto-, kilpa- kuin huippu-urheilunkin harrastamiseen. 

Tekniset palvelut vastaavat kalajokisten liikuntapaikkojen suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta sekä kunnossa- että ylläpidosta. 

Kalajoen liikuntapaikkatiedot on koottu ja päivitetty valtakunnalliseen avoimen tietokannan LIPAS-liikuntapaikkatietojärjestelmään (www.lipas.fi), mikä tarjoaa ajantasaisen tiedon Suomen muistakin julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista. Tekniset palvelut vastaavat liikuntapaikkatietojen päivityksistä, joita Kalajoki Akatemia täydentää.