Liikuntalain (390/2015) yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on liikuntain (5§) mukaisesti kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle:

  • järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden;
  • tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, sekä
  • rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Kalajoki Akatemia vastaa liikuntapalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja kaupungissa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Liikuntapalveluita tuottava toimintayksikkönä on nimeltään Urheilu Akatemia, joka tuottaa kaupunkilaisille liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja toimii seurojen ja järjestöjen ja niihin kuulumattomien kuntalaisten yhteistyöelimenä luoden edellytyksiä niin kunto-, kilpa- kuin huippu-urheilunkin harrastamiseen. Palveluyksikön toiminnasta vastaa kehittämis- ja valmennuspäällikkö.

Liikuntalain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Näiden tavoitteiden saavuttamisesksi urheiluakatemia järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, liikuntaneuvontaa ja ohjattua ryhmäliikuntaa eri kohderyhmät huomioiden. Näiden liikunnanohjauspalveluiden tuottamisesta vastaa liikunnanohjaaja.

Liikuntaan liittyvän kansalaistoiminnan ja seuratoiminnan tukemisen yhdyshenkilönä toimii liikuntasuunnittelija, joka valmistellee avustuspäätökset, vastaa liikuntatilojen Timmi-varausjärjestelmästä ja vuorojen jakamisesta sekä ylläpitää tietoja liikuntapaikoista LIPAS – liikuntapaikkajärjestelmässä. Liikuntasuunnittelija rakentaa yhteistyötä seuratoimijoiden välillä koolle kutsumalla Seurafoorumin kahdesti vuodessa sekä organisoimalla kuntalaisten kuulemiset vuosittain järjestettävissä Liikunnan kyläraadeissa.

Kalajoen liikuntapaikkatiedot on koottu ja päivitetty valtakunnalliseen avoimen tietokannan LIPAS-liikuntapaikkatietojärjestelmään (www.lipas.fi), mikä tarjoaa ajantasaisen tiedon Suomen muistakin julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista. Tekniset palvelut vastaavat liikuntapaikkatietojen päivityksistä, joita Kalajoki Akatemia täydentää. 

Tekniset palvelut vastaavat kalajokisten liikuntapaikkojen suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta sekä kunnossa- että ylläpidosta.