Muutoksenhaku päätöksiin

Kuntalain mukaan sinulla on oikeus hakea muutosta päätöksiin. Se on mahdollista oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä ennen kunnallisvalitusta.

Muutosta voit hakea

 • oikaisuvaatimuksella
 • kunnallisvalituksella

Lisäksi sinulla on oikeus hakea muutosta päätöksiin erilaisten erityislakien nojalla.

 • hallintovalituksella
 • hankintaoikaisulla tai markkinaoikeusvalituksella.

Jos olet tyytymätön kaupunginhallituksen, lautakuntien, toimikuntien tai virkamiesten päätöksiin, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Oikaisuvaatimus on mahdollista kohdistaa mihin tahansa kaupungin viranomaiseen lukuun ottamatta kaupunginvaltuustoa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen.

Kaupunginvaltuuston päätöksiin kohdistuva tyytymättömyys osoitetaan suoraan kunnallisvalituksella.

Miten teen oikaisuvaatimuksen?

Jos tyytymättömyytesi koskee kaupunginhallituksen tai lautakuntien päätöksiä, oikaisuvaatimus tehdään suoraan niille. Mikäli haluat muutosta kaupunginhallituksen tai lautakuntien alaisten toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin, kohdistat oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle tai asiasta vastaavalle lautakunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Sinun on toimitettava oikaisuvaatimus päätöksen tehneelle elimelle viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun olet saanut päätöksen tietosi. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kalajoen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Huomaa, että valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Tarkempia ohjeita saat pöytäkirjoihin ja päätöksiin liitettävistä oikaisuvaatimusohjeista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimus käsitellään viipymättä, kun se on saapunut asiasta vastaavan tahon tietoon.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot

Kalajoen kaupunki / XX lautakunta tai kaupunginhallitus
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kalajoki.fi 

Jos et ole tyytyväinen vastaukseen, minkä saat oikaisuvaatimukseesi, voit hakea annettuun päätökseen muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään myös siinä tapauksessa, kun haet muutosta kaupunginvaltuuston tai kuntayhtymän tekemiin päätöksiin.

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle ja sen on oltava aina kirjallinen.

Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävän kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka teki alkuperäisen oikaisuvaatimuksen.

Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös muut asianosaiset kunnan jäsenet, jotka olivat tyytyneet alkuperäiseen päätökseen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä vain laillisuusperustein:

 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 3. päätös on muuten lainvastainen

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Voit välittää valituskirjan omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Huomioithan, että postin kautta lähetettävien kirjeiden on ehdittävä perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnassa tehdään paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Erityislait koskevat esimerkiksi koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioita.

Erityislakien muutoksenhakusäännökset ovat hyvin vaihtelevia. Valitusmuotona on usein hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Monissa erityislaeissa edellytetään, että ennen valitusta on tehtävä oikaisuvaatimus. Joskus myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Tarkista aina menettelytapa pöytäkirjasta tai päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista, ennen kuin teet erityislakiin pohjautuvan valituksen. Joihinkin erityislakeihin saattaa liittyä muutoksenhakukieltoja.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Hankintayksikkö: Kalajoen kaupunki / Kirjaamo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
Kirjaamo avoinna arkistin klo 9.00-15.00
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kalajoki.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai
muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Markkinaoikeudelle tehtävän valituksen muutoksenhakuaikaan vaikuttaa merkittävästi muutoksenhaun kohde sekä hankintapääötksen tiedoksianto. Tarkemmat ohjeet markkinaoikeusvalitukselle annetaan jokaisen kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankintapäätöksissä. 

Kuuntele