Sidonnaisuudet

Tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi (Kuntalaki (410/2015) 84 §).

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Tarkastuslautakunta lähettää tarkemmat ohjeet ilmoitusvelvollisille valintojen jälkeen.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Kuntaliitto on antanut asiasta suosituksen: Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja rekisterista.

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet
  • ympäristölautakunnan osalta myös jäsenet ja varajäsenet, esittelijä

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisen ohje sidonnaisuusrekisteriin

Kuuntele