Kuntalain mukaan sinulla on oikeus hakea muutosta päätöksiin. Se on mahdollista oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä ennen kunnallisvalitusta.

Muutosta voit hakea

  • oikaisuvaatimuksella
  • kunnallisvalituksella
  • hallintovalituksella

Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön kaupunginhallituksen, lautakuntien, toimikuntien tai virkamiesten päätöksiin, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Oikaisuvaatimus on mahdollista kohdistaa mihin tahansa kaupungin viranomaiseen lukuun ottamatta kaupunginvaltuustoa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen.

Kaupunginvaltuuston päätöksiin kohdistuva tyytymättömyys osoitetaan suoraan kunnallisvalituksella.

Miten teen oikaisuvaatimuksen?

Jos tyytymättömyytesi koskee kaupunginhallituksen tai lautakuntien päätöksiä, oikaisuvaatimus tehdään suoraan niille. Mikäli haluat muutosta kaupunginhallituksen tai lautakuntien alaisten toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin, kohdistat oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle tai asiasta vastaavalle lautakunnalle.

Sinun on toimitettava oikaisuvaatimus päätöksen tehneelle elimelle viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun olet saanut päätöksen tietosi. Huomaa, että valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Tarkempia ohjeita saat pöytäkirjoihin ja päätöksiin liitettävistä oikaisuvaatimusohjeista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimus käsitellään viipymättä, kun se on saapunut asiasta vastaavan tahon tietoon.

Kunnallisvalitus

Jos et ole tyytyväinen vastaukseen, minkä saat oikaisuvaatimukseesi, voit hakea annettuun päätökseen muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään myös siinä tapauksessa, kun haet muutosta kaupunginvaltuuston tai kuntayhtymän tekemiin päätöksiin.

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle ja sen on oltava aina kirjallinen.

Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävän kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka teki alkuperäisen oikaisuvaatimuksen.

Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös muut asianosaiset kunnan jäsenet, jotka olivat tyytyneet alkuperäiseen päätökseen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä vain laillisuusperustein:

1)    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

2)    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

3)    päätös on muuten lainvastainen

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Voit välittää valituskirjan omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Huomioithan, että postin kautta lähetettävien kirjeiden on ehdittävä perille ennen valitusajan päättymistä.

Hallintovalitus

Kunnassa tehdään paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Erityislait koskevat esimerkiksi koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioita.

Erityislakien muutoksenhakusäännökset ovat hyvin vaihtelevia. Valitusmuotona on usein hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Monissa erityislaeissa edellytetään, että ennen valitusta on tehtävä oikaisuvaatimus. Joskus myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Tarkista aina menettelytapa pöytäkirjasta tai päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista, ennen kuin teet erityislakiin pohjautuvan valituksen. Joihinkin erityislakeihin saattaa liittyä muutoksenhakukieltoja.