Haja-asutusalueilla olevat asutuksen pääsytiet sekä metsätiet ovat yksityisteitä.

 

Yksityistiet

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityistieasioista säädetään ”Laissa yksityisistä teistä”.

Määrärahojen puitteissa kaupunki osallistuu yksityisteiden kunnossapitoon, avustamalla vuosiavustuksella avustuskriteerit täyttäviä yksityisteitä.

Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustusten perusteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit sekä tekee lopulliset avustuspäätökset.

 

Avustuskriteerit v. 2017

 

Avustuksen peruskriteerit, pysyvä asutus

 • avustusta maksetaan pysyvän asutuksen pääsyteitä joilla on pituutta 300 m ja 1 ympärivuotisesti asuttu talous
  • avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle
  • pysyvä asutus tarkistetaan väestörekisteristä
  • pysyvän asutuksen käyttämä tiepituuspituus tulee olla yhtäjaksoisesti vähintään 300 m
  • tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta.
  • jos tiekunnan tie koostuu toisistaan erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen. Kun jonkun muun hallinnoima tie jakaa avustuskelpoisen yksityistien osiin, voi tie kokonaisuutena edelleen säilyttää avustuskelpoisuutensa. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Perusavustus on kilometriperusteinen.
300 -1000 m                  €/km
1001 m –                        €/km

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa.

 

Lisäavustus

 • lisäavustus, jota voi saada vain sellainen tiekunta, joka täyttää avustuksen peruskriteerit:
  • jos yksityistiellä on merkittävää läpikulkua saa lisäavustuksen jokaista läpikulkutien kilometriä kohden tieosuudelle, viimeiseen asuttuun talouteen saakka
   • muiden kuin tieosakkaiden aiheuttama liikenne on läpikulkuliikennettä sekä tien varrella olevien toimintojen aiheuttama liikenne, jota ei voida ottaa huomioon tieyksiköinnissä
   • läpikulkutien kriteerien täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti, hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella.
   • esimerkkejä hyväksytystä läpikulusta: kaupungin venepaikat, ampumarata, metsästysmaja, koulu, päiväkoti, läpikulku ilman erillistä toimintaa on hyväksytty tapauskohtaisesti.
  • jos yksityistien avustusosuudella on silta saa siitä lisäkorvauksen/ silta
   • sillaksi määritellään rakenne, jonka vapaa-aukko eli peräkkäisten tukien vapaa väli on vähintään 2 metriä. Tätä pienemmät luokitellaan rummuiksi.

Lisäavustus on euromääräinen.
silta 2-10 m             100 €/kpl
silta yli 10 m            200 €/kpl
läpikulku                 350 €/km

 

Erityisavustus, jos perusavustuksen kriteeri ei täyty

Erityisavustuksen kriteerit:

 • tie ei täytä perusavustuksen kriteereitä
 • tiellä on merkittävää läpikulkua. Tie täyttää perusavustuksen kriteerit läpikulun osalta.

Avustus on kilometriperusteinen €/km. Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa. Avustus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin perusavustuksen kilometrikohtainen summa.

 

Avustuksen hakeminen, 31.3.2017 mennessä.

Tiekunta hakee avustuksen erillisellä lomakkeella. Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa lomakkeesta valitaan ”uusi avustushakemus” ja seuraavina vuosina ”vuosi-ilmoitus”.

 • tiliote edelliseltä avustuskaudelta aikaväliltä 1.1. – 31.12.
 • kartta, josta käy selkeästi ilmi tiekuntaan kuuluvat tieosuudet, asutut taloudet ja sillat (vain jos muutoksia aikaisempaan hakemukseen)
 • yksiköinti (vain jos muutoksia aikaisempaan hakemukseen)
 • maksuunpanoluettelo
 • toimintakertomus
 • käytössä on tiekunnan käyttöön avattu tili

Pyydettäessä tulee toimittaa myös kopiot kuiteista ja lisäselvitykset. Jos lisäselvityksiä ei toimiteta, menettää avustuksen.

Toimintakertomuksessa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm. on­ko kokouksia pidetty, mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuo­den aikana esille tulleet asiat ja muutokset.

 

Avustuskelpoisuus akuutteihin korjauksiin yksityisteillä, 30.6.2017 mennessä

Akuuttien korjauksien kriteerit:

 • hankesuunnitelma ja kustannusarvio tule toimittaa hyväksyttäväksi 30.6.2017 mennessä. Tämän aikarajan jälkeenkin niitä otetaan vastaan, mikäli määrärahaa on jäljellä.
 • jätetystä hakemuksesta lähetetään yhdyskuntatekniikan insinöörin päätös, täyttääkö työ akuutteihin korjauksiin määritellyt kriteetit
 • Hyväksyttävät avustuskohteet ovat:
  • rummun korjaus
  • siltarakenteen kunnostus
  • ojan perkaus
  • lisäksi yhdyskuntatekniikan insinöörin harkinnan perusteella myöntämä akuutti korjausavustus muihin tienparannustoimenpiteisiin.
 • lopullinen avustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 30.11.2017 mennessä
 • avustus maksetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä
 • avustus on todellisista kustannuksista 50 %, kuitenkin enintään 1000 €/tiekunta
 • avustus- ja maksatuspäätökset tekee yhdyskuntatekniikan insinööri, kun hakemus kuitteineen on jätetty ja se on maksukelpoinen.

 

Perusparantaminen

Valtionavustuskelpoiselle yksityistielle voidaan myöntää harkinnanvaraista avustusta tien parantamiseen. Avustus haetaan Pirkanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta. Valtionavustusta voi hakea ympärivuotisesti. ELY-keskus hyväksyy tien parannussuunnitelman ja kustannusarvion.

Kaupunki avustaa tien perusparantamista määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja yksityisteiden valtionavustuksen hakemusmenettelystä ja avustuksen saamisen edellytyksistä saa ELY-keskuksen sivustolta.

Suomen Tieyhdistys toimii kaikkien yksityisteiden ja tiekuntien valtakunnallisena edunvalvojana.

 

Metsätiet

Metsäteiden parantamista kaupunki avustaa määrärahojen puitteissa. Avustus maksetaan metsäautotien hoitokunnalle peruskorjauksen maanomistajien nettokustannusosuuteen. Avustus maksetaan viiden vuoden aikana perusparannuksen aloittamisesta.

Metsäteiden kulkuyhteyksien suunnittelussa ja toteutuksessa ohjaa OTSO, entinen Metsäkeskus

Metsäautoteiden osalta valtuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä 16.12.2014 päättänyt, että metsäteiden uusia hankkeita ei avusteta. Avustuksen piirissä jo olevat metsäautotiet avustetaan tehtyjen päätösten mukaisesti.