Uuden yksityistielain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. (1 §)

Yksityistiet

 

Vuoden 2019 avustuskäytännöistä tiedotetaan teknisen lautakunnan helmikuun kokouksen jälkeen.

 

 

Uusi Yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019. Yksityistielaki 560/2018, kumoaa yksityisistä teistä annetun lain 358/1962.

Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon uudessa laissa on kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään (50 §, 84 §)

 1. yksityistietä koskevien asioiden hoitamiseen on perustettu tiekunta
 2. yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasalla yksityistierekisterissä / Maanmittauslaitos sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä / Liikennevirasto_Digiroad

Tiekunnan perustaminen tulee olla tieosakkaiden yksimielinen päätös. Tietä käyttävien tieoikeudet tulee selvittää tietoimituksessa.

Yksityistietoimitusta voi hakea 31.12.2018 sakka jättämällä yksityistietoimitushakemus kaupungin tielautakunnalle, joka on hallintosäännön 5 §:n mukaan Tekninen lautakunta. Tielautakunnan tulee käsitellä tietoimitukset 31.12.2019 mennessä, jolloin tielautakunnan toimintaoikeus päättyy ja yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat.

Mahdolliset kaupungin tielautakunnalle osoitetut yksityistietoimitushakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi, viimeistään 31.12.2018.

 

1.1.2019 alkaen yksityistietoimitushakemukset jätetään maanmittauslaitokselle.

 

Lisätietoa lakimuutoksesta ja velvoitteista mm.

Suomen tieyhdistyksen yksityistieasioiden neuvontapuhelimesta 0200 345 20

 

Yksityistietoimitusta ei voi hakea kiinteistöjen omille teille eikä sopimusteille

Kiinteistöjen omat tiet ovat esim. yhden kiinteistön alueella kulkeva tie ja on vai yksityisessä käytössä. Sopimustiet ovat kiinteistön omistajien keskinäiseen sopimukseen perustuva oikeus kulkea toisen kiinteistön kautta. Sopimus sitoo ainoastaan niitä, jotka ovat sopimukset tehneet sekä heidän perillisiään. (Yksityistielaki 2 §, 14 §)

 

Tiekunnan perustaminen

Tieasioiden hoitaminen helpottuu, jos tieosakkaat järjestäytyvät ja muodostavat tiekunnan. Tiekunnan perustaminen tulee olla tieosakkaiden yksimielinen päätös (Pöytäkirja). Tiekunta voidaan perustaa kunnan tielautakunnan toimesta, kun hakemus on jätetty 31.12.2018 mennessä. Tielautakunnalla on aikaa käsitellä hakemukset 31.12.2019 mennessä.

Yksityistietoimitukset haetaan 1.1.2019 alkaen Maanmittauslaitokselta.

Yksityistietoimitus tarvitaan, kun halutaan perustaa uusia tai käsitellä olemassa olevia tieoikeuksia.

Toimituksessa päätetään muun muassa:

 • tieoikeuksien perustamisesta, siirtämisestä tai lakkauttamisesta (4 §, 18 §)
  • *) tieoikeudet tulee selvittää maanmittauslaitokselta
  • **) toimitusosapuolten yhteystiedot:
   • kiinteistön omistajan nimi, lähiosoite, postitoimipaikka
   • sähköposti, puhelin
   • kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
  • käyttöoikeuden perustamista, puutavaran varastointia, autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten (8 §)
  • tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta tieosakkaiden kesken (Luku 4)
  • korvausten määräämisestä (mm. 11 §, 15-17 §)
  • tiekunnan perustamisesta (14 §)

 

Yksityistietoimituksen kustannukset (79 §)

Yksityistietoimituksen kustannukset ovat hakija tai tiekunnan suoritettava. Kustannukset muodostuvat toimitukseen käytetystä työajasta.

 

Yksityistietoimituksen rekisteröinti (80 §)

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä.

Perustettu tiekunta tulee ilmoittaa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin 54 §. Ilmoituksessa tulee olla 89 §:ssä mainitut tiedot. Mm. tiekunnan nimi, tunnus ja yhteyshenkilön tiedot sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee.

 

Yksityistien hoito ja ylläpito

Yksityistien rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat. Tien hoitoon liittyvät asiat käsitellään tiekunnan kokouksessa. Tiekunnan valitsema hoitokunta toteuttaa tiekunnan kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

v. 2018

Yksityistieasioista säädetään ”Laissa yksityisistä teistä (vanha laki/päättyy 31.12.2018)”. Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Määrärahojen puitteissa kaupunki osallistuu yksityisteiden kunnossapitoon, avustamalla vuosiavustuksella avustuskriteerit täyttäviä yksityisteitä.

Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustusten perusteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit sekä tekee lopulliset avustuspäätökset.

Tekninen lautakunta on päätöksellään 25.4.2018 § 22 jatkanut hakuaikaa 18.5.2018 klo 12:00 asti.

Perjantain 18.5.2018 klo 12:00 jälkeen saapuneita hakemuksia ei hyväksytä avustuksen piiriin ja tiekunta menettää avustuksen kokonaisuudessaan kyseiseltä vuodelta.

 

Avustuskriteerit v. 2018

 

Avustuksen peruskriteerit, pysyvä asutus

 • avustusta maksetaan pysyvän asutuksen pääsyteitä joilla on pituutta 300 m ja 1 ympärivuotisesti asuttu talous
  • avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle
  • pysyvä asutus tarkistetaan väestörekisteristä
  • pysyvän asutuksen käyttämä tiepituuspituus tulee olla yhtäjaksoisesti vähintään 300 m
  • tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta.
  • jos tiekunnan tie koostuu toisistaan erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen. Kun jonkun muun hallinnoima tie jakaa avustuskelpoisen yksityistien osiin, voi tie kokonaisuutena edelleen säilyttää avustuskelpoisuutensa. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Perusavustus on kilometriperusteinen.
300 -1000 m                  €/km
1001 m –                        €/km

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa.

 

Lisäavustus

 • lisäavustus, jota voi saada vain sellainen tiekunta, joka täyttää avustuksen peruskriteerit:
  • jos yksityistiellä on merkittävää läpikulkua saa lisäavustuksen jokaista läpikulkutien kilometriä kohden tieosuudelle, viimeiseen asuttuun talouteen saakka
   • muiden kuin tieosakkaiden aiheuttama liikenne on läpikulkuliikennettä sekä tien varrella olevien toimintojen aiheuttama liikenne, jota ei voida ottaa huomioon tieyksiköinnissä
   • läpikulkutien kriteerien täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti, hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella.
   • esimerkkejä hyväksytystä läpikulusta: kaupungin venepaikat, ampumarata, metsästysmaja, koulu, päiväkoti, läpikulku ilman erillistä toimintaa on hyväksytty tapauskohtaisesti.
  • jos yksityistien avustusosuudella on silta saa siitä lisäkorvauksen/ silta
   • sillaksi määritellään rakenne, jonka vapaa-aukko eli peräkkäisten tukien vapaa väli on vähintään 2 metriä. Tätä pienemmät luokitellaan rummuiksi.

Lisäavustus on euromääräinen.
silta 2-10 m             100 €/kpl
silta yli 10 m            200 €/kpl
läpikulku                 350 €/km

 

Erityisavustus, jos perusavustuksen kriteeri ei täyty

Erityisavustuksen kriteerit:

 • tie ei täytä perusavustuksen kriteereitä
 • tiellä on merkittävää läpikulkua. Tie täyttää perusavustuksen kriteerit läpikulun osalta.

Avustus on kilometriperusteinen €/km. Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa. Avustus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin perusavustuksen kilometrikohtainen summa.

 

Avustuksen hakeminen, hakuaikaa jatkettu 18.5.2018 klo 12:00 asti (ollut 31.3.2018 klo 12:00) . Hakemus jätettävä liitteineen.

Tiekunta hakee avustuksen erillisellä lomakkeella. Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa lomakkeesta valitaan ”uusi avustushakemus” ja seuraavina vuosina ”vuosi-ilmoitus”.

 • tiliote edelliseltä avustuskaudelta aikaväliltä 1.1. – 31.12.
 • kartta, josta käy selkeästi ilmi tiekuntaan kuuluvat tieosuudet, asutut taloudet ja sillat (vain jos muutoksia aikaisempaan hakemukseen)
 • yksiköinti (vain jos muutoksia aikaisempaan hakemukseen)
 • maksuunpanoluettelo
 • toimintakertomus
 • käytössä on tiekunnan käyttöön avattu tili

Avustushakemus on jätettävä edellä mainituin liittein tai menettää avustuksen.

Esimerkki: Jos tiekunnalla ei ole maksuunpanoluetteloa, tulee se hakemuksesta ilmetä yksiselitteisesti ja selkeästi. Samoin myös muiden liitteiden osalta.

Toimintakertomuksessa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm. onko kokouksia pidetty, mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuoden aikana esille tulleet asiat ja muutokset.

Yksityistieavustushakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi

Päätös avustuksesta lähetetään hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Avustuskelpoisuus akuutteihin korjauksiin yksityisteillä, 31.5.2018 mennessä

Akuuttien korjauksien kriteerit:

 • hankesuunnitelma ja kustannusarvio tule toimittaa hyväksyttäväksi 31.5.2018 mennessä. Tämän aikarajan jälkeenkin niitä otetaan vastaan, mikäli määrärahaa on jäljellä.
 • jätetystä hakemuksesta lähetetään yhdyskuntatekniikan insinöörin päätös, täyttääkö työ akuutteihin korjauksiin määritellyt kriteetit
 • Hyväksyttävät avustuskohteet ovat:
  • rummun korjaus
  • siltarakenteen kunnostus
  • ojan perkaus
  • lisäksi yhdyskuntatekniikan insinöörin harkinnan perusteella myöntämä akuutti korjausavustus muihin tienparannustoimenpiteisiin.
 • lopullinen avustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 30.11.2018 mennessä
 • avustus maksetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä
 • avustus on todellisista kustannuksista 50 %, kuitenkin enintään 1000 €/tiekunta
 • avustus- ja maksatuspäätökset tekee yhdyskuntatekniikan insinööri, kun hakemus kuitteineen on jätetty ja se on maksukelpoinen.

 

Perusparantaminen

Valtionavustuskelpoiselle yksityistielle voidaan myöntää harkinnanvaraista avustusta tien parantamiseen. Avustus haetaan Pirkanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta. Valtionavustusta voi hakea ympärivuotisesti. ELY-keskus hyväksyy tien parannussuunnitelman ja kustannusarvion.

Kaupunki avustaa tien perusparantamista määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja yksityisteiden valtionavustuksen hakemusmenettelystä ja avustuksen saamisen edellytyksistä saa ELY-keskuksen sivustolta.

Suomen Tieyhdistys toimii kaikkien yksityisteiden ja tiekuntien valtakunnallisena edunvalvojana.

 

Metsätiet

Metsäteiden parantamista kaupunki avustaa määrärahojen puitteissa. Avustus maksetaan metsäautotien hoitokunnalle peruskorjauksen maanomistajien nettokustannusosuuteen. Avustus maksetaan viiden vuoden aikana perusparannuksen aloittamisesta.

Metsäteiden kulkuyhteyksien suunnittelussa ja toteutuksessa ohjaa OTSO, entinen Metsäkeskus

Metsäautoteiden osalta valtuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä 16.12.2014 päättänyt, että metsäteiden uusia hankkeita ei avusteta. Avustuksen piirissä jo olevat metsäautotiet avustetaan tehtyjen päätösten mukaisesti.