Yksityistielain 560/2018 tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. (1 §)

Yksityistieavustukset v. 2019, Yksityistielaki muuttunut 1.1.2019 – vaikuttaa avustuksiin

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Määrärahojen puitteissa kaupunki osallistuu yksityisteiden kunnossapitoon, avustamalla vuosiavustuksella avustuskriteerit täyttäviä yksityisteitä.

Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustusten perusteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit sekä tekee lopulliset avustuspäätökset.

 

Avustusten hakuaika perus-, lisä- ja erityisavustukset 30.8.2019 klo 12:00. Hakuaika on edellisvuosia pidempi, johtuen 1.1.2019 voimaan tulleen Yksityistielain vaatimuksista.

Akuuttien korjaustoimenpiteiden osalta hakuaika päättyy 31.5.2019 klo 12:00Lopullinen akuutti korjausavustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 29.11.2019 klo 12:00 mennessä

Hakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi

 

Yksityistieavustuksen saamisen edellytyksenä, Yksityistielaki 560/2018

1) tielle on perustettu tiekunta (49 §, 84 §)

2) tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä (50 §, 89 §)

3) tien tiedot ovat ajan tasalla Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 50 § mukaisesti

4) tiekunnan pöytäkirja, jossa on käsitelty ja päätetty hakea yksityistieavustusta (58 §)

 

Digiroad-järjestelmä, liikenteenohjaukseen liittyvät merkit

Vapaamuotoinen sähköpostihakemus yksityistiellä olevista tai tielle asennettavista tien liikenteenohjaukseen liittyvistä merkeistä tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi hakemukseen tulee liittää kartta, johon liikenteenohjausmerkkien kohdat on merkitty.

Yhdyskuntatekniikan insinöörin tekemä viranhaltijapäätös lähetetään yksityistien yhteyshenkilölle sähköpostitse, jonka jälkeen tien tiedot voi ilmoittaa liikenneviraston digiroad järjestelmään.

Yksityistien tiedot tulee ilmoittaa Digiroad-järjestelmään vaikka tiellä ei olisi liikenteenohjaukseen liittyviä merkkejä. Lisätietoa ilmoittamisesta, tämän sivun Liikennvirasto/Digiroad_Ilmoittaminen -linkistä”

 

Yksityistieavustuksen määräytymisperusteet, Tekninen lautakunta 6.2.2019 § 10

Avustuksen peruskriteerit, pysyvä asutus

Avustusta maksetaan pysyvän asutuksen pääsyteille, joilla pysyvän asutuksen käyttämä pituus on vähintään 300 m

 • avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle
 • pysyvä asutus tarkistetaan väestörekisteristä
 • pysyvän asutuksen käyttämä tiepituuspituus tulee olla yhtäjaksoisesti vähintään 300 m
 • tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta.
 • jos tiekunnan tie koostuu toisistaan erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen.

Kun jonkun muun hallinnoima tie jakaa avustuskelpoisen yksityistien osiin, voi tie kokonaisuutena edelleen säilyttää avutuskelpoisuutensa. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

 

Lisäavustus

Lisäavustus, jota voi saada vain sellainen tiekunta, joka täyttää avustuksen peruskriteerit:

Jos yksityistiellä on merkittävää läpikulkua, saa lisäavustuksen jokaista läpikulkutien kilometriä kohden tieosuudelle, viimeiseen asuttuun talouteen saakka

 • muiden kuin tieosakkaiden aiheuttama liikenne on läpikulkuliikennettä sekä tien varrella olevien toimintojen aiheuttama liikenne, jota ei voida ottaa huomioon tieyksiköinnissä
 • läpikulkutien kriteerien täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti, hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella.
 • esimerkkejä hyväksytystä läpikulusta: kaupungin venepaikat, ampumarata, metsästysmaja, koulu, päiväkoti, läpikulku ilman erillistä toimintaa on hyväksytty tapauskohtaisesti

Jos yksityistien avustusosuudella on silta saa siitä lisäkorvauksen/ silta

 • sillaksi määritellään rakenne, jonka vapaa-aukko eli peräkkäisten tukien vapaa väli on vähintään 2 metriä. Tätä pienemmät luokitellaan rummuiksi.

 

Avustuksen määräytyminen

Perusavustus on kilometriperusteinen, lisäavustus europerusteinen. Avustus määräytyy seuraavien periaattein.

perusavustus: lisäavustus:
300 – 1000 m €/km silta 2-10 m 100 €/kpl
1001 m – €/km silta yli 10 m 200 €/kpl
läpikulku 350 €/km

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa.

 

Erityisavustus, jos perusavustuksen kriteeri ei täyty

Avustus on kilometriperusteinen €/km. Erityisavustuksen kriteerit:

 • tie ei täytä perusavustuksen kriteereitä
 • tie täyttää yksityistielain asettamat kriteerit
 • tiellä on merkittävää läpikulkua. Tie täyttää perusavustuksen kriteerit läpikulun osalta.

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa. Avustus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin perusavustuksen läpikulun kilometrikohtainen summa.

 

Avustuksen hakeminen, kun yksityistielain vaatimukset täyttyvät

Avustus haetaan 1.3.-30.8.2019 klo 12:00 mennessä, alla lueteltuine liitteineen.

 • yksityistielain vaatimukset tulee täyttyä > tiekunta on perustettu, merkinnät Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmään ja Liikenneviraston DigiRoad järjestelmään on ajan tasalla (yksityistielaki)
 • kopio tiekunnan pöytäkirjasta, jossa on käsitelty ja päätetty hakea yksityistieavustusta (yksityistielaki)
 • tiliote edelliseltä avustuskaudelta aikaväliltä 1.1. – 31.12.
 • maanmittauslaitoksen kartta, josta käy selkeästi ilmi tiekuntaan kuuluvat tieosuudet ja sillat
 • yksiköinti
 • maksuunpanoluettelo
 • toimintakertomus, jossa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm. onko kokouksia pidetty, mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuoden aikana esille tulleet asiat ja muutokset
 • käytössä on tiekunnan käyttöön avattu tili

Avustushakemus on jätettävä edellä mainituin liittein tai menettää avustuksen. Esimerkki: Jos tiekunnalla ei ole maksuunpanoluetteloa, tulee se hakemuksesta ilmetä yksiselitteisesti ja selkeästi. Samoin myös muiden liitteiden osalta. Toimintakertomuksessa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm. mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuoden aikana esille tulleet asiat ja muutokset.

Hakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi

Päätös avustuksesta lähetetään hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Akuutti korjausavustus, kun yksityistielain vaatimukset täyttyvät

Akuuttien korjauksien kriteerit:

 • hankesuunnitelma ja kustannusarvio tule toimittaa hyväksyttäväksi 31.5.2019 klo 12:00 mennessä. Tämän aikarajan jälkeenkin niitä otetaan vastaan, mikäli määrärahaa on jäljellä.
 • jätetystä hakemuksesta lähetetään yhdyskuntatekniikan insinöörin päätös, täyttääkö työ akuutteihin korjauksiin määritellyt kriteetit

Hyväksyttävät avustuskohteet ovat:

 • rummun korjaus
 • siltarakenteen kunnostus
 • ojan perkaus
 • lisäksi yhdyskuntatekniikan insinöörin harkinnan perusteella myöntämä akuutti korjausavustus muihin tienparannustoimenpiteisiin

Lopullinen akuutti korjausavustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 29.11.2019 klo 12:00 mennessä

 • avustus maksetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä
 • avustus on todellisista kustannuksista 50 %, kuitenkin enintään 1000 €/tiekunta
 • avustus- ja maksatuspäätökset tekee yhdyskuntatekniikan insinööri, kun hakemus kuitteineen on jätetty ja se on maksukelpoinen.

 

Päätös ilmoitetaan sähköisesti hakemuksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

 

 

 

 

Yksityistiet, otteita Yksityistielaista 560/2018

Uusi Yksityistielaki on tulut voimaan 1.1.2019. Yksityistielaki 560/2018, kumoaa yksityisistä teistä annetun lain 358/1962.

Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon uudessa laissa on kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään (50 §, 84 §)

 1. yksityistietä koskevien asioiden hoitamiseen on perustettu tiekunta
 2. yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä / Maanmittauslaitos sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä / Liikennevirasto_Digiroad_Ilmoittaminen

 

Yksityistietoimitusta ei voi hakea kiinteistöjen omille teille

Kiinteistöjen omat tiet ovat yhden kiinteistön alueella kulkeva tie ja on vai yksityisessä käytössä.

Sellaisiin teihin, joita muillakin henkilöillä kuin kiinteistön omistajalla tai haltijalla on osapuolten välisen sopimuksen nojalla oikeus käyttää, sovelletaan yksityistielakia vain niiltä osin kuin siitä nimenomaisesti säädetään. (Yksityistielaki 2 §, 14 §)

 

Tiekunnan perustaminen

Tieasioiden hoitaminen helpottuu, jos tieosakkaat järjestäytyvät ja muodostavat tiekunnan. Tiekunnan perustaminen tulee olla tieosakkaiden yksimielinen päätös (Pöytäkirja).

Yksityistietoimitukset haetaan 1.1.2019 alkaen Maanmittauslaitokselta.

Yksityistietoimitus tarvitaan, kun halutaan perustaa uusia tai käsitellä olemassa olevia tieoikeuksia.

Toimituksessa päätetään muun muassa:

 • tieoikeuksien perustamisesta, siirtämisestä tai lakkauttamisesta (4 §, 18 §)
  • *) tieoikeudet tulee selvittää maanmittauslaitokselta
  • **) toimitusosapuolten yhteystiedot:
   • kiinteistön omistajan nimi, lähiosoite, postitoimipaikka
   • sähköposti, puhelin
   • kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
  • käyttöoikeuden perustamista, puutavaran varastointia, autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten (8 §)
  • tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta tieosakkaiden kesken (Luku 4)
  • korvausten määräämisestä (mm. 11 §, 15-17 §)
  • tiekunnan perustamisesta (49 §)

 

Yksityistietoimituksen kustannukset (79 §)

Yksityistietoimituksen kustannukset ovat hakija tai tiekunnan suoritettava. Kustannukset muodostuvat toimitukseen käytetystä työajasta.

 

Yksityistietoimituksen rekisteröinti (80 §)

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä.

Perustettu tiekunta tulee ilmoittaa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin 54 §. Ilmoituksessa tulee olla 89 §:ssä mainitut tiedot. Mm. tiekunnan nimi, tunnus ja yhteyshenkilön tiedot sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee.

 

Yksityistien hoito ja ylläpito

Yksityistien rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat. Tien hoitoon liittyvät asiat käsitellään tiekunnan kokouksessa. Tiekunnan valitsema hoitokunta toteuttaa tiekunnan kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

 

Perusparantaminen

Valtionavustuskelpoiselle yksityistielle voidaan myöntää harkinnanvaraista avustusta tien parantamiseen. Avustus haetaan Pirkanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta. Valtionavustusta voi hakea ympärivuotisesti. ELY-keskus hyväksyy tien parannussuunnitelman ja kustannusarvion.

Kaupunki avustaa tien perusparantamista määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja yksityisteiden valtionavustuksen hakemusmenettelystä ja avustuksen saamisen edellytyksistä saa ELY-keskuksen sivustolta.

Suomen Tieyhdistys toimii kaikkien yksityisteiden ja tiekuntien valtakunnallisena edunvalvojana.

 

Metsätiet

Metsäteiden parantamista kaupunki avustaa määrärahojen puitteissa. Avustus maksetaan metsäautotien hoitokunnalle peruskorjauksen maanomistajien nettokustannusosuuteen. Avustus maksetaan viiden vuoden aikana perusparannuksen aloittamisesta.

Metsäteiden kulkuyhteyksien suunnittelussa ja toteutuksessa ohjaa OTSO, entinen Metsäkeskus

Metsäautoteiden osalta valtuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä 16.12.2014 päättänyt, että metsäteiden uusia hankkeita ei avusteta. Avustuksen piirissä jo olevat metsäautotiet avustetaan tehtyjen päätösten mukaisesti.