Yksityistielain 560/2018 tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. (1 §)

Yksityistieavustukset v. 2023

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Määrärahojen puitteissa kaupunki avustaa yksityistielain kriteerit täyttäviä tiekuntia. Yksityistieavustushakemukset otetaan vastaan vain sähköisesti tiekuntarekisterin kautta.

Tarvittaessa voidaan pyytää tarkempi selvitys tiekunnan kirjanpidosta.  Jos tarkastuksessa havaitaan epäselvyyksiä tai puutteita, on teknisellä lautakunnalla oikeus hylätä yksityistieavustushakemus päätöksensä mukaisesti edelliseltä, kuluvalta ja/tai seuravalta vuodelta.

Jos Kalajoen kaupunki myöntää tiekunnalle yksityistien kunnossapitoavustusta, ei tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin saa kieltää. Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustusten perusteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit sekä tekee lopulliset avustuspäätökset.

Kirjautuminen Tiekuntarekisteri.fi – Kalajoen kaupunki

Perus-, lisä- ja erityisavustukset

Perus-, lisä- ja erityisavustukset haetaan sähköisen tiekuntarekisteri-järjestelmän kautta.

Hakemukset otetaan vastaan vain sähköisesti tiekuntarekisterin kautta. Hakemukseen ei liitetä liitteitä vaan kaikki tieto annetaan tietokenttiin ja hakija vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi.

Tiekunnilla, jotka ovat saaneet yksityistieavustusta vuosina 2020, 2021 tai 2022 on tunnukset tiekuntarekisterijärjestelmään.

Uusien avustusta hakevien tiekuntien tulee ottaa yhteys sähköisesti yksityistiet(at)kalajoki.fi tai puhelimitse yhteyshenkilöihin, jotka mainittu tämän sivun kohdassa – Yhteystiedot.

Hakuaika perus-, lisä- ja erityisavustukset 1.-31.3.2023, sähköisesti tiekuntarekisteri-järjestelmän kautta.

Akuutti korjausavustus

Akuuttien korjaustoimenpiteiden osalta hakuaika päättyy 31.5.2023.

Lopullinen akuutti korjausavustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 30.11.2023.

Akuutti korjausavustushakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi Otsikkokenttään teksti ” Yksityistiet – Akuutti korjausavustus”

Yksityistieavustuksen saamisen edellytyksenä, Yksityistielaki 560/2018

1) tielle on perustettu tiekunta (49 §, 84 §)

2) tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä (50 §, 89 §)

3) tien tiedot ovat ajan tasalla Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 50 § mukaisesti

4) tiekunnan pöytäkirja, jossa on käsitelty ja päätetty hakea yksityistieavustusta (58 §)

Digiroad-järjestelmä, liikenteenohjaukseen liittyvät merkit

Yksityistielaki § 25 sekä Tieliikennelaki (729/2018) § 71, voimaan 1.6.2020, kumoutuva Tieliikennelaki (267/1981) § 51.

Vapaamuotoinen sähköpostihakemus yksityistiellä olevista tai tielle asennettavista tien liikenteenohjaukseen liittyvistä merkeistä tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi hakemukseen tulee liittää kartta, johon liikenteenohjausmerkkien kohdat on merkitty.

Yhdyskuntatekniikan insinöörin tekemä viranhaltijapäätös lähetetään yksityistien yhteyshenkilölle sähköpostitse, jonka jälkeen tien tiedot voi ilmoittaa liikenneviraston digiroad-järjestelmään.

Yksityistien tiedot tulee ilmoittaa Digiroad-järjestelmään, vaikka tiellä ei olisi liikenteenohjaukseen liittyviä merkkejä. Lisätietoa ilmoittamisesta, tämän sivun Väylävirasto/Digiroad -linkistä”

Yksityistieavustuksen määräytymisperusteet, Tekninen lautakunta 8.2.2023 § 2

Avustuksen peruskriteerit, pysyvä asutus

Avustusta maksetaan pysyvän asutuksen pääsyteille, joilla pysyvän asutuksen käyttämä pituus on vähintään 300 m

 • avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle
 • pysyvä asutus tarkistetaan väestörekisteristä
 • pysyvän asutuksen käyttämä tiepituuspituus tulee olla yhtäjaksoisesti vähintään 300 m
 • tien pituudet, käytetään MML laskennallista tien pituutta
 • jos tiekunnan tie koostuu toisistaan erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen.

Kun jonkun muun hallinnoima tie jakaa avustuskelpoisen yksityistien osiin, voi tie kokonaisuutena edelleen säilyttää avutuskelpoisuutensa. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Lisäavustus

Lisäavustus, jota voi saada vain sellainen tiekunta, joka täyttää avustuksen peruskriteerit:

Jos yksityistiellä on merkittävää läpikulkua, saa lisäavustuksen jokaista läpikulkutien kilometriä kohden tieosuudelle, viimeiseen asuttuun talouteen saakka

 • muiden kuin tieosakkaiden aiheuttama liikenne on läpikulkuliikennettä sekä tien varrella olevien toimintojen aiheuttama liikenne, jota ei voida ottaa huomioon tieyksiköinnissä
 • läpikulkutien kriteerien täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti, hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella.
 • esimerkkejä hyväksytystä läpikulusta: kaupungin venepaikat, ampumarata, metsästysmaja, koulu, päiväkoti, läpikulku ilman erillistä toimintaa on hyväksytty tapauskohtaisesti

Jos yksityistien avustusosuudella on silta saa siitä lisäkorvauksen/ silta

 • sillaksi määritellään rakenne, jonka vapaa-aukko eli peräkkäisten tukien vapaa väli on vähintään 2 metriä. Tätä pienemmät luokitellaan rummuiksi.

Avustuksen määräytyminen

Perusavustus on kilometriperusteinen, lisäavustus europerusteinen. Avustus määräytyy seuraavien periaattein.

perusavustus: lisäavustus:
300 – 500 m €/km silta 2-10 m 100 €/kpl
501 m – 1000 m €/km silta yli 10 m 200 €/kpl
1001 m – 2000 m €/km läpikulku  €/km
2001 m – €/km

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa.

Erityistapaukset, jos perusavustuksen kriteeri ei täyty

Avustus on kilometriperusteinen €/km. Erityisavustuksen kriteerit:

 • tie ei täytä perusavustuksen kriteereitä
 • tie täyttää yksityistielain asettamat kriteerit
 • tiellä on merkittävää läpikulkua. Tie täyttää perusavustuksen kriteerit läpikulun osalta.

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa. Avustus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin perusavustuksen läpikulun kilometrikohtainen summa.

Avustuksen hakeminen, kun yksityistielain vaatimukset täyttyvät

Avustus haetaan 1.-31.3.2023 välisenä aikana sähköisen tiekuntarekisterin kautta.

Tiekuntarekisterissä pyydetään tiekunnalta seuraavat tiedot:

 • tielle on perustettu tiekunta (yksityistielaki)
 • Tiekunnan yhteystiedot ovat ajantasalla yksityistierekisterissä (maanmittauslaitos) (yksityistielaki)
 • Tien tiedot ovat ajantasalla tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 50 § mukaisesti (Digiroad) (yksityistielaki)
 • Tiekunta on kokouksessaan käsitellyt ja päättänyt yksimielisesti hakea yksityistieavustusta (yksityistielaki)
Emme vaadi kokousta pidettäväksi Korona-epidemian aikana.
Voitte jättää hakemuksen ilman tämän vuoden kokouspäätöstä.
 • käytössä on tiekunnan käyttöön avattu tili
 • käyttöyksikkötunnus
 • toimintakertomus ja toimintasuunnitelma
 • menot, tulot ja saldo 1.1.-31.12.2022
 • osoiteteiden tiedot tulee tarkistaa, viimeinen asuttu talous
 • yhteyshenkilö

 

Avustushakemus on jätettävä pyydettyine tietoineen tai menettää avustuksen.

Päätös ilmoitetaan sähköisesti tiekuntarekisteri-järjestelmässä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Akuutti korjausavustus, kun yksityistielain vaatimukset täyttyvät

Akuutin korjauksen kriteerit:

 • hankesuunnitelma ja kustannusarvio tule toimittaa hyväksyttäväksi 31.5.2023. Tämän aikarajan jälkeenkin niitä otetaan vastaan, mikäli määrärahaa on jäljellä.
 • jätetystä hakemuksesta lähetetään yhdyskuntatekniikan insinöörin päätös, täyttääkö työ akuutteihin korjauksiin määritellyt kriteerit

Hyväksyttävät avustuskohteet ovat:

 • rummun korjaus
 • siltarakenteen kunnostus
 • erittäin paha routaantuminen
 • lisäksi yhdyskuntatekniikan insinöörin harkinnan perusteella myöntämä akuutti korjausavustus muihin tienparannustoimenpiteisiin

Lopullinen akuutti korjausavustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 30.11.2023.

 • avustus maksetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä
 • avustus on todellisista kustannuksista 50 %, kuitenkin enintään 1000 €/tiekunta
 • avustus- ja maksatuspäätökset tekee yhdyskuntatekniikan insinööri, kun hakemus kuitteineen on jätetty ja se on maksukelpoinen.

Päätös ilmoitetaan sähköisesti hakemuksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Yksityistiet, otteita Yksityistielaista 560/2018

Uusi Yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Yksityistielaki 560/2018, kumoaa yksityisistä teistä annetun lain 358/1962.

Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon uudessa laissa on kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään (50 §, 84 §)

 1. yksityistietä koskevien asioiden hoitamiseen on perustettu tiekunta
 2. yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä / Maanmittauslaitos sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä / Väylävirasto_Digiroad

Yksityistietoimitusta ei voi hakea kiinteistöjen omille teille

Kiinteistöjen omat tiet ovat yhden kiinteistön alueella kulkeva tie ja on vai yksityisessä käytössä.

Sellaisiin teihin, joita muillakin henkilöillä kuin kiinteistön omistajalla tai haltijalla on osapuolten välisen sopimuksen nojalla oikeus käyttää, sovelletaan yksityistielakia vain niiltä osin kuin siitä nimenomaisesti säädetään. (Yksityistielaki 2 §, 14 §)

Tiekunnan perustaminen

Tieasioiden hoitaminen helpottuu, jos tieosakkaat järjestäytyvät ja muodostavat tiekunnan. Tiekunnan perustaminen tulee olla tieosakkaiden yksimielinen päätös (Pöytäkirja).

Yksityistietoimitukset haetaan Maanmittauslaitokselta.

Yksityistietoimitus tarvitaan, kun halutaan perustaa uusia tai käsitellä olemassa olevia tieoikeuksia.

Toimituksessa päätetään muun muassa:

 • tieoikeuksien perustamisesta, siirtämisestä tai lakkauttamisesta (4 §, 18 §)
  • *) tieoikeudet tulee selvittää maanmittauslaitokselta
  • **) toimitusosapuolten yhteystiedot:
   • kiinteistön omistajan nimi, lähiosoite, postitoimipaikka
   • sähköposti, puhelin
   • kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
  • käyttöoikeuden perustamista, puutavaran varastointia, autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten (8 §)
  • tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta tieosakkaiden kesken (Luku 4)
  • korvausten määräämisestä (mm. 11 §, 15-17 §)
  • tiekunnan perustamisesta (49 §)

Yksityistietoimituksen kustannukset (79 §)

Yksityistietoimituksen kustannukset ovat hakija tai tiekunnan suoritettava. Kustannukset muodostuvat toimitukseen käytetystä työajasta.

Yksityistietoimituksen rekisteröinti (80 §)

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä.

Perustettu tiekunta tulee ilmoittaa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin 54 §. Ilmoituksessa tulee olla 89 §:ssä mainitut tiedot. Mm. tiekunnan nimi, tunnus ja yhteyshenkilön tiedot sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee.

Kunnan avustus (84 §)

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityistierekisteri (§ 89)

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta (yksityistierekisteri). Yksityistierekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 3 §:ssä tarkoitettua kiinteistötietojärjestelmää. Maanmittauslaitos pitää yksityistierekisteriä myös niistä yksityisistä teistä, jotka sijaitsevat asemakaava-alueella.

Yksityistierekisterin käyttötarkoituksena on:

 1. mahdollistaa kiinteistöön kohdistuvien tiekunnan osakkaiden hyväksi perustettujen tieoikeuksien ja muiden käyttöoikeuksien kirjaaminen oikeuksien vahvistamiseksi sekä sivullisten etujen turvaamiseksi;
 2. edistää tässä laissa tarkoitettujen yksityistietoimitusten, kiinteistötoimitusten ja muiden yksityistieasioiden käsittelyä;
 3. edistää tietojärjestelmien kehittämistä;
 4. varmistaa tiekuntien tieoikeuksia ja muita käyttöoikeuksia koskevan tiedon saatavuus kiinteistöjä ja tiekuntien hallinnoimia yksityisteitä koskevien oikeustoimien ja hankkeiden valmistelua, tekemistä ja valvontaa sekä tuomioistuin- että viranomaistoimintaa varten.

Yksityistierekisteriin merkitään:

 1. tiekunnan nimi, tunnus, kunta, jonka alueella tie sijaitsee, ja tien ulottuvuus;
 2. toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä näitä tietoja koskevat muutokset;
 3. tiekunnan säännöt, jos tiekunta on vahvistanut sellaiset itselleen;
 4. 8 §:ssä tarkoitettu oikeus ja kiinteistö, jota oikeus rasittaa, samoin kuin tieto siitä, kuuluuko oikeus tieosakkaille yhteisesti vai joillekin heistä;
 5. tien tai tienosan liittäminen tiekunnan tiehen tai siitä erottaminen samoin kuin kahden tai useamman tiekunnan yhdistäminen taikka tiekunnan jakaminen tai lakkauttaminen;
 6. tiekunnan tien tai sen osan lakkauttaminen tai lakkaaminen.

Yksityistien hoito ja ylläpito

Yksityistien rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtivat tieosakkaat. Tien hoitoon liittyvät asiat käsitellään tiekunnan kokouksessa. Tiekunnan valitsema hoitokunta toteuttaa tiekunnan kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

Perusparantaminen

Valtionavustuskelpoiselle yksityistielle voidaan myöntää harkinnanvaraista avustusta tien parantamiseen. Avustus haetaan Pirkanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta. Valtionavustusta voi hakea ympärivuotisesti. ELY-keskus hyväksyy tien parannussuunnitelman ja kustannusarvion.

Kaupunki avustaa tien perusparantamista määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja yksityisteiden valtionavustuksen hakemusmenettelystä ja avustuksen saamisen edellytyksistä saa ELY-keskuksen sivustolta.

Suomen Tieyhdistys toimii kaikkien yksityisteiden ja tiekuntien valtakunnallisena edunvalvojana.

Metsätiet

Metsäautoteiden osalta valtuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä 16.12.2014 päättänyt, että metsäteiden uusia hankkeita ei avusteta.