Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta
Asuminen ja ympäristö

Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

Palvelu

Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta

Kalajoella ei ole maksullista pysäköintiä, vaan pysäköinninvalvonta kohdistuu liikennemerkkien, sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättämiseen. Valvonta kohdistuu koko kaupungin alueelle kaupungin omistamille ja hallinnoimille pysäköinti-, metsä-, puisto- ja piha-alueille.

Hiekkasärkillä voimassa aluepysäköintikielto

Pysäköijän on hyvä huomata, että esimerkiksi Hiekkasärkkien alueella on voimassa aluepysäköintikielto, jonka vuoksi pysäköinti on sallittua ainoastaan merkityillä pysäköintialueilla ja -paikoilla. Hiekkasärkillä kaupungin omistamat pysäköintipaikat ovat aikarajoitteisia kiekkopaikkoja. Hiekkasärkkien ydinalueen lisäksi paikoitusaluetta löytyy 8-tien mantereenpuolelta lentokentän alueelta, joka on aikarajoittamatonta ja käytettävissä silloin, kun kentällä ei ole tapahtumia. 

Kalajoen kaupungin pysäköintipaikat Hiekkasärkillä

Lentokenttäalueen tapahtumat

Lentokentän alue on varattu tapahtumille seuraavasti (alueelle pysäköinti sallittua vain tapahtumajärjestäjän luvalla):

 • 26.6 - 2.7 Bimmer Tuning Club Finland Ry 
 • 5.-6.7 Sunrise Cruisers
 • 13.-14.7 Opel Club Finland
 • 18.-21.7 Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
 • 17.-18.8 Tractor Pulling 

Pysäköinninvalvonnan tarkoitus ja virhemaksu

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa ajoneuvon pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista.

Jos pysäköit virheellisesti, voit saada 40 euron pysäköintivirhemaksun, jonka pysäköinnintarkastaja laittaa tuulilasiisi. Virhemaksu on maksettava 30 päivän kuluessa. Maksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä. 

Kalajoella pysäköintiä valvoo poliisi ja kaupungin pysäköinnintarkastajat. Kunnallisen pysäköinninvalvojan tai -tarkastajan tunnistat tunnusmerkistä ja asusta sekä virkamerkistä.

Pysäköinnin alkamisaika aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla

Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Alkamisaika voidaan ilmoittaa vapaamuotoisesti lapulle merkiten, tai käyttämällä digitaalista tai perinteistä pysäköintikiekkoa. 

Alkamisajan ilmoitus tulee olla selvästi näkyvällä paikalla ja tuulilasin sisäpuolella. Näkyvillä tulee olla vain yksi aika, jotta virhetulkinnoilta vältyttäisiin.

Saman pysäköinnin aikana ei saa muuttaa pysäköinnin alkamisaikaa.

Mootto­ri­pyörien ja mopojen pysäköinti

Alkamisajan ilmoittamista ei Kalajoen kaupungissa vaadita moottoripyöriltä eikä muilta tuulilasittomilta ajoneuvoilta.

Vaikka mootto­ri­pyörien ja mopojen pysäköinnin alkamisaikaa ei tarvitse ilmoittaa aikarajoitetulla pysäköintipaikalla, on säädettyä aikarajoitusta kuitenkin noudatettava ja sitä valvotaan.

Huomaathan, että tämä poikkeus ajan alkamisen ilmoittamiseen tuulilasittomien ajoneuvojen osalta on voimassa vain Kalajoen kaupungin alueella. Muissa kaupungeissa käytäntö voi olla toinen.

Perävaunujen pysäköinti

Perävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän voi pysäköidä kahteen ruutuun ja kadunvarteen noudattaen alueella voimassa olevia pysäköintisääntöjä. Pysäköinnissä on aina lisäksi huomioitava myös, ettei se vaaranna turvallisuutta tai aiheuta haittaa muulle liikenteelle.

Vaikka pelkän perävaunun pysäköinnissä alkamisaikaa ei tarvitse ilmoittaa aikarajoitetulla pysäköintipaikalla, on säädettyä aikarajoitusta kuitenkin noudattava ja sitä valvotaan.

Pysäköinti muille ajoneuvoille merkityille paikoille

Pysäköinti ei ole sallittu toiselle ajoneuvoryhmälle merkeillä osoitetuille paikoille, kuten invapaikoille, jakeluliikenteelle, kuorma- ja linja-autoille osoitetuille paikoille. Tällainen paikka on merkitty joko ajoneuvon kuvalla tai tekstillisellä lisäkilvellä.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei anna oikeuksia käyttää muille ajoneuvoryhmille varattuja pysäköintipaikkoja.

Pysäköinti pihakadulle

 • Pysäköinti pihakadulle: Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon sekä kotihoidon tai liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Ongelmia virhemaksun maksamisessa?

Mikäli sinulla on ongelmia virhemaksun maksamisessa, voit olla yhteydessä talousohjaukseemme. 

Laskutus ja maksaminen

Oikaisun tekeminen 

Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voidaan vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Toimi näin:

Tee oikaisuvaatimus

 1. Verkkolomakkeella Kunta-akkunassa tai
 2. Sähköpostitse, pysakointi@kalajoki.fi (Linkki turvapostiin) tai
 3. Postitse (tai kaupungintalon aulassa olevaan postilaatikkoon/ kaupungintalon ollessa suljettu, kaupungintalon edessä olevaan postilaatikkoon)
  • Pysäköinninvalvonta, Kalajoen kaupunki
   Kalajoentie 5
   85100 Kalajoki

Pysäköintivirhemaksua ei tarvitse maksaa määräajassa tehdyn oikaisuvaatimuksen ollessa vireillä.

Mikäli teet oikaisuvaatimuksen sähköpostitse tai postilla on siinä mainittava

 • muutoksenhakijan nimi ja osoite
 • ajoneuvon rekisteritunnus
 • pysäköintivirhemaksun numero
 • selvitys, miksi vaaditaan virhemaksulle oikaisua
 • pankkitilin numero (jos vaadit maksun palautusta).

Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat. Hävitämme oikaisuvaatimuksen käsittelyn jälkeen lähettämäsi liitteet, jotka liittyvät esimerkiksi terveydentilaan tai taloudelliseen tilanteeseen. Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Sähköpostite tehty oikaisuvaatimus ja Kunta-akkunassa tehty oikaisuvaatimus tulee olla määräaikana Kalajoen kaupungin käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina oikaisuvaatimuksen tekijän omalla vastuulla. Huomioittehan sähköpostiosoitteen osalta, että kyse on avoimesta Internet-sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei ole mahdollista luotettavasti tunnistaa. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteisia henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä.  Oikaisuvaatimus, joka toimitetaan henkilökohtaisesti Kalajoen kaupungin postilaatikkoon, on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä.

Miten vaatimukset käsitellään?

Pysäköinninvalvoja tutkii ja käsittelee oikaisuvaatimukset sähköisesti ja pyytää niihin tarvittaessa lisäselvityksiä. Oikaisuvaatimuksesta tehdään päätös, joka lähetetään asiakkaalle postitse tai päätös lähetetään sähköpostiin, jos siihen on annettu lupa. 

Pysäköinninvalvojan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Valitus tulee jättää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Valitukseen on liitettävä pysäköinninvalvojan päätös, todistus maksun suorittamisesta määräajassa sekä muu mahdollinen selvitys, johon nyt halutaan vedota ja jota ei ole aikaisemmin esitetty. Muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa 270 euron oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Pysäköinti liikku­mi­ses­teisten pysäköin­ti­tunnuksella

Jos sinulla on liikkumisesteisten pysäköintitunnus, saat seuraavat oikeudet:

 • Sinun ei tarvitse maksaa pysäköintimaksua
 • Voit pysäköidä myös pysäköinti kielletty (C38) - ja pysäköintikieltoalue (C39) - liikennemerkin vaikutusalueella sekä piha- ja pyöräkadulle, jos siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa muulle liikenteelle
 • Voit pysäköidä ilman pysäköinnin alkamisajan ilmoitusta aikarajoitusta pidemmäksi ajaksi

Tunnuksella ei saa pysäköidä:

 • Suojatien eteen, jalkakäytävällä, kävelykadulla, pyörätiellä eikä risteysalueella
 • Alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin
 • Paikoissa, joissa pysäköinti on muutoin kielletty tieliikennelain 37 ja 38 pykälien perusteella
 • Maastossa ilman maanomistajan lupaa. Kaupungin nurmialueet kuuluvat maastoon.

Pysäköintilupa on sijoitettava näkyvään paikkaan tuulilasin sisäpuolelle niin, että luvan etupuoli näkyy kokonaisuudessaan. Muistathan, että lupa ei anna muita erityisoikeuksia ja voit saada virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun, tai poliisin kehotuksen siirtää autosi.

Lisätietoja liikkumisesteisten pysäköintitunnuksen hakemisesta

Liikennemerkki sijoitetaan yleensä kohtisuoraan sitä liikennesuuntaa vastaan, jonka nähtäväksi se on tarkoitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksisuuntaisella kadulla merkit on asetettu aina sille puolen tietä ja sen kulkusuunnan mukaisesti, mitä sen puolen ajoneuvot käyttävät. Vaikka nykyisen lainsäädännön mukaan on sallittua pysäköidä myös toiselle puolen tietä, on pysäköijällä velvollisuus ottaa selvää pysäköintiin käyttämänsä tien puolen merkinnöistä.

Mikäli pysäköit siis ajoneuvosi vastaantulevien puolelle, tulee sinun tietää tiellä voimassaolevat merkinnät, vaikka et olisikaan käytännössä ohittanut merkkejä omasta kulkusuunnastasi lähestyessäsi.

 • Pysäyttäminen kielletty-liikennemerkki
  Pysäyttäminen kielletty (C37)

  Merkillä C37 kielletään pysäyttäminen muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen takia tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin C37-C44, E2 tai E3 taikka merkillä osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.

 • Pysäköinti kielletty- liikennemerkki
  Pysäköinti kielletty (C38)

  Merkillä C38 kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika ilmaista lisäkilvellä. Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin C37-C44, E2 tai E3 taikka merkillä osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.

 • Pysäköintikieltoalue alkaa- liikennemerkki
  Pysäköintikieltoalue alkaa (C39)

  Merkin C39 rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty. Kielto koskee kadun ja tien kumpaakin laitaa ja muita yleisesti liikenteeseen käytettyjä alueita. Merkki on voimassa merkkiin C40 asti tai kun yleisesti liikenteeseen käytetty alue päättyy. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

 • Pysäköintikieltoalue päättyy- liikennemerkki
  Pysäköintikieltoalue päättyy (C40)

  Pysäköintikieltoalue päättyy -merkki on yleensä merkin C39 toisella puolella ja rajaa näin rajoituksen piirissä olevan alueen.

 • Pihakatu alkaa- liikennemerkki
  Pihakatu alkaa (E24)

  Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava pihakadulla voimassa olevia liikennesääntöjä. Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon ja liikkumisesteisen tai kotihoidon pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista. Merkki on voimassa merkkiin E25 asti.

 • Pihakatu päättyy- liikennemerkki
  Pihakatu päättyy (E25)

  Pihakatu päättyy -merkki on yleensä merkin E24 toisella puolella ja rajaa näin rajoituksen piirissä olevan alueen.

 • Pysäköinnin alkamisajan osoittamisvelvollisuus- liikennemerkit
  Pysäköinnin alkamisajan osoittamisvelvollisuus (C38/E2 + lisäkilpi)

  Esimerkkikuvassa sallittu pysäköintiaika on 30 minuuttia alkamisajan ilmoituksella lisäkilvessä ilmoitettuna aikana. Merkin voimassaoloajat maanantai–perjantai klo 8–18, arkilauantai klo 8–16. Sunnuntaita ei ole kuvassa näkyvällä lisäkilvellä määritelty, mutta jos olisi, se olisi punaisella tekstillä. Kalenteriin punaisella merkittyinä pyhäpäivinä noudatetaan sunnuntain pysäköintisääntöjä, viikonpäivästä riippumatta. Muut arkipyhät ovat tavallisia päiviä, jolloin noudatetaan kyseisisen viikonpäivän pysäköintisääntöjä. Esimerkkikuvissa olevien pysäköintikieltomerkin C38 ja pysäköintipaikkamerkin E2 voimassaolo päättyy lisäkilpien määrittelemien voimassaoloaikojen päättyessä, ja sallii näin pysäköinnin muina aikoina. Pysäköinnin alkamisajaksi merkitään saapumisaika tai seuraava tasa- tai puolitunti.

Tieliikennelaki 36§:

Ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä vain tien oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu. Taajamassa vasemmalle puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle tien reunaa.

Tieliikennelaki 37§:

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä:

 •  jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä, pyörätien jatkeella eikä viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai risteävää pyörätien jatketta;
 •  risteyksessä eikä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla;
 • niin lähellä rautatien tai raitiovaunun kiskoja, että siitä on haittaa kiskoliikenteelle;
 • siten, että liikennemerkki tai liikennevaloihin kuuluva opastin peittyy;
 • alikäytävässä eikä tunnelissa;
 • mäenharjalla tai näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa taikka sellaisen läheisyydessä;
 • siellä, missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu;
 • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta;
 • sulkuviivan kohdalle, jos ajoneuvon ja sulkuviivan väliin jää vähemmän kuin kolme metriä eikä ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa;
 • liikenneympyrässä;
 • pyöräkaistalla tai linja-autokaistalla;
 • moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä muualle kuin liikennemerkillä osoitetulle pysäköintipaikalle, palvelualueelle tai levähdysalueelle taikka liikennemerkillä merkitylle linja-auton pysäkille matkustajan ottamista tai jättämistä varten.

Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.

Polkupyörän tai mopon saa pysäyttää tai pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle tai pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, jos läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä eikä pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Tieliikennelaki 38§:

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä:

 • kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä;
 • kiinteistölle johtavan tien kohdalla tai muutenkaan siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu;
 • ajoradan reunan suuntaisesti pysäköidyn muun ajoneuvon kuin kaksipyöräisen polkupyörän tai mopon rinnalla;
 • siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai sen kuljettaminen pois paikalta estyy;
 • taajaman ulkopuolella ajoradalla, jos tie on liikennemerkillä osoitettu etuajo-oikeutetuksi;
 • siten, että ajoneuvo on osittain liikenteenohjauslaitteella osoitetun pysäköintipaikan ulkopuolella;
 • pysäköintialueella muulla kuin liikenteenohjauslaitteella osoitetulla paikalla;
 • pelastuslain (379/2011) 11 §:ssä säädetyllä liikennemerkillä merkityllä pelastustiellä;
 • tien eri osia toisistaan erottavalla alueella.

Maastoliikennelaki 4 §:

 • maastossa, ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.
Kuuntele