Asfalttitie ja reunakivetys.
Katujen kunnossapito
Asuminen ja ympäristö

Katujen kunnossapito

Kuntatekniikan tavoitteena on hoitaa katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapito mahdollisimman tehokkaasti.

Kaupungin alueella on myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämiä katuja ja teitä sekä yksityisteitä, joiden ylläpidosta vastaa yksityisteiden tiekunnat.

Palaute kaupungin ylläpitämien asemakaava-alueiden katujen kunnosta alla olevan anna palautetta -linkin kautta.

ELY-keskuksen ylläpitämän tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (pvm/mpm), käytettävissä 24 h / vrk. Palauteväylä, kartan kautta annettava palaute.

Kalajoen kaupungin alueella ELY-keskuksen ylläpitämiä katuja ja teitä ovat:

 • Ainalintie, 18053
 • Etelänkyläntie, 18083
 • Himankakyläntie, 18052
 • Holmantie, 18084
 • Kalajoentie (asemakaava-alueen ulkopuolella), 7780
 • Kannuksentie, 720
 • Kannustie, 775
 • Konikarvontie, 7772
 • Kurikkalantie, 18059
 • Kärkisjoentie, 18060
 • Löttäläntie, 18113
 • Markkinatie
 • Mehtäkyläntie, 18082
 • Mutkalammintie, 18057
 • Niemeläntie, 18114
 • Oulaistentie, 786
 • Plassintie
 • Pohjoinen Satamatie, 18031
 • Puusaarentie, 18063
 • Pöntiöntie, 7730
 • Rautiontie, 774
 • Satamatie, 7771
 • Sautinkarintie, 7716
 • Simintie, 18087
 • Tomujoentie, 18029
 • Torvenkyläntie, 18051
 • Valtatie 8, 8
 • Ylivieskantie, 27

Talvikunnossapidon kelipäivystys

 • Arkisin virka-aikana klo 07.00-16.00 puh. 040 6685 207
 • Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin puh. 044 4691 217

Talvikunnossapidon palvelut

Katujen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon liittyvät toimenpiteet hoidetaan yksityisten urakoitsijoiden toimesta. 

Kunnossapitotoimet suoritetaan talvikunnossapitoa ohjaavien palvelukriteerien mukaisesti.

 • auraustoimenpiteet käynnistetään viimeistään, kun lumisyvyys ylittää kevyen liikenteen väylällä 4 cm ja ajoradalla 5 cm
 • sateen aikana lumen maksimisyvyys ajoradalla saa olla 8 – 10 cm ja kevyen liikenteen väylällä 6 cm.

Teiden aurausta ja liukkauden torjuntaa voidaan lykätä, mikäli vuorokauden aika on sellainen, että runsasta liikennettä ei ole tai on nähtävissä, että sade loppuu lähitunteina eikä kertynyt lumi aiheuta vaaraa liikenteelle. 

Lumenpoisto

Aurausjärjestys

 1. kevyen liikenteen väylät
 2. pääkadut
 3. tonttikadut

Tontinomistajan velvollisuudet

 • Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuuksiin kuuluu tonttiliittymän rakenteellinen sekä muu kesä- ja talvikunnossapito. Tontinomistaja ei saa siirtää tai läjittää lunta esimerkiksi puisto- ja tiealueille vaan lumi on läjitettävä kiinteistön piha-alueella ja tarvittaessa kuljetettava sieltä lumenkaatopaikalle kustannuksellaan
 • tontinomistaja huolehtii lumen poiston tonttiliittymästä
 • pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä
 • tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä
 • pitää kunnossa tontille johtava kulkutie
 • pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka

Liukkauden torjunta

Liukkauden torjuntaan ryhdytään ennakoiden aina, kun säätilassa on tapahtumassa muutos, joka aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Kadut

Yleensä vain vaarallisimmat kohdat käsitellään. Liukkauden torjunta tehdään tarvittavilta osin mahdollisimman pian. Tärkeimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, mäet, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Kevyen liikenteen väylät ja yleiset alueet

Liukkauden torjunta pyritään aloittamaan riittävän ajoissa, jotta väylä on kunnossa ennen liikenteen huipputunteja. Väylät käsitellään pääsääntöisesti koko pituudeltaan. Tarvittaessa käsittelyä täydennetään. Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.

Liukkauden torjunnan kannalta tärkeimmiksi paikoiksi luetaan luiskat, portaat, suojateiden paikat, alikulut, mäet tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Hiekoitushiekan poisto

Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi, kun lumi on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. 

Kesäkunnossapitoon kuuluu

 • katujen ja kevyen liikenteen väylien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja pölyn sitominen
 • pientareiden niitto ja vesakon raivaus
 • nurmikoiden hoito ja kunnostus
 • liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito
 • kalusteiden, varusteiden ja istutusten hoito

Asfalttipäällysteisten katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito

 • Laajemmat työt kuten katuosan uudelleen päällystämistarve suoritetaan laajemman investoinnin yhteydessä.
 • Kunnossapitotöillä pyritään ettei päällystetyillä osuuksilla ei esiinny liikennettä haittaavia reikiä, halkeamia tai purkautumia.
 • Reunakivien, kiveysten ja laatoitusten kunnon tarkastus, hoito ja korjaus tehdään tarvittaessa sekä tarvittavassa laajuudessa vaurioiden ja rikkakasvien esiintyessä. Reunakivien osalta työhön ryhdytään, kun reunatuen kunto on oleellisesti huonontunut tai reunatukilinjasta on irronnut tai siitä puuttuu reunatukia. Kiveysten ja laatoitusten osalta työhön ryhdytään kun päällysteenä olevan kiveyksen tai laatoituksen kunto on oleellisesti huonontunut (haitalliset painaumat, yksittäisten kivien / laattojen vaaralliset korkeuspoikkeamat) tai päällysteestä on irronnut tai siitä puuttuu kiviä tai laattoja.

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat ja ihmisten turvallisuutta vaarantavat päällystevauriot tulee ilmoittaa Kalajoen kaupungin palautekanava -linkin kautta.

Sorapäällysteisten väylien kunnossapito

Kaupungin vastuulla olevien ajoratojen höyläys tai lanaus ja mahdollinen kulutuskerrosmateriaalin lisäys huonokuntoisimpiin paikkoihin.

Sorapäällysteisen kadun tai tien höyläys tai lanaus suoritetaan keväisin ja syksyisin tarvittaessa.

Pölynsidonta suoritetaan silloin, kun sorapäällysteisen kadun tai kevyen liikenteen väylän kunto on alentunut, niin että pölyämistä tapahtuu katualuetta kauemmaksi.

Pientareiden niitto ja vesakon raivaus

Kaupungin vastuulla olevien katujen pientareiden niitto ja vesakon raivaus.

 • Niitto ja vesakon raivaus tehdään kasvukauden aikana

Liikennemerkit ja opasteet

Vaurioituneen tai kuluneen liikennemerkin tai opasteen huoltaminen, suoristaminen tai kunnostaminen paikallaan joko osaksi tai kokonaisuudessaan jalustoineen, varsineen ja lisäkilpineen. Tarvittaessa merkki, jalusta tai varsi korvataan uudella. Tarvittaessa likaantunut merkki tai opastetaulu pestään tai puhdistetaan.

Työhön ryhdytään kun liikennemerkin tai opasteen kunto, luettavuus tai näkyvyys on vaurioitumisen, kulumisen, lian, tai lumen johdosta oleellisesti huonontunut ja ei enää täytä alla esitettyjä laatuvaatimuksia.

Vaurioituneesta liikennemerkistä tulee ilmoittaa Kalajoen kaupungin palautekanava -linkin kautta.

Kalusteet, varusteet ja istutukset

Kadun kalusteita ja varusteita ovat mm. roska-astiat, hiekoitushiekkalaatikot, penkit, kaiteet, pollarit, pyörätelineet.

Vaurioituneesta kadun kalusteesta tulee ilmoittaa Kalajoen kaupungin palautekanava -linkin kautta.

Valaistavat kadut

Valaistuksen osalta on pitkään ollut käytössä periaate, että kokoojakadut valaistaan, tonttikatuja ei valaista.

Pääpiirteissään valaistaan myös pyörätiet, mutta puistopolkuja ei valaista. Asemakaava-alueen ulkopuolella on valaistu pääasiassa kyläkeskusten tiealueita.

Valaistuksen ajoitus

Katuvalojen vuosittainen käyttöaika alkaa koulujen alkamisen yhteydessä ja päättyy toukokuun alkupuolella. Koko Kalajoen katuvaloalueilla on käytössä osittainen yösammutus lukuun ottamatta kaikkein vilkkaimpia pääväyliä. Katuvalojen yösammutus Kalajoen kaupungin alueella on päätetty Teknisen lautakunnan kokouksessa 23.10.2013 § 47.

Valaistuksen huolto

Katuvalaistusta ohjataan nykyaikaisella ohjausjärjestelmällä. Katuvaloille suoritetaan vuodessa kaksi huoltokierrosta, jolloin korjataan rikkinäiset valopisteet. Ensimmäinen huoltokierros suoritetaan heinäkuun lopulla, jolloin valot sytytetään kesäsammutuksen jälkeen ja toinen huoltokierros suoritetaan kevään aikana.

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Kuntatekniikan hallinto ja viemärilaitos

Kuuntele