Kaupunki omistaa jätevedenkeräilyverkoston pumppaamoineen ja vastaa jäteveden keräilystä kuluttajilta sekä johtaa jäteveden puhdistettavaksi Vesikolmio Oy:n puhdistamoille Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla.

Kaupunki panostaa voimakkaasti viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentämiseen korjaamalla vuotavat linjaosuudet. Viemärilaitoksen on pyrittävä toimimaan niin, että mahdolliset toimintahäiriöt eivät saa vaikuttaa asiakkaan elämään eivätkä puhdistetun veden laatuun.

Vesikolmio Oy omistaa Kalajoen, Raution ja Himangan jätevedenpuhdistamot ja vastaa jäteveden käsittelystä sekä puhdistamoiden toiminnasta.

Vesikolmio Oy vastaa myös puhtaan veden hankinnasta. Veden jakelusta kuluttajille vastaa Osuuskunta Valkeavesi.