Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kalajoen konsernistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.12.2018. Konsernistrategian lisäksi toimintaamme ohjavat elinkeinostrategia sekä maaseutustrategia.

Kalajoen konsernistrategian painospisteiksi on nostettu kuusi teemaa:
Elinvoimainen ja kasvava Kalajoki, Kestävä talous, Yhteisöllisyys ja päätöksenteko, Hyvinvoivat ja osallistuvat asukkaat, Palvelutuotanto ja resurssien viisas käyttö sekä Vetovoimana matkailu, satama, luonto ja yrittäjyys.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.